Cookies

Danmark har flere år i træk opnået 2. pladsen for hjemtag fra Horizon 2020 målt pr. indbygger. Den placering kan vi være stolte af. Hvis vi vil helt til tops, skal flere turde gå efter hovedrollen i projekterne.

Hovedrollen som koordinator i et Horizon 2020-projekt betyder ikke kun flere midler til den enkelte forsker, den giver også mere viden, kontrol samt ejerskab over projektet og dets resultater. Koordinatoren er nemlig den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt, og med det følger international synlighed og gennemslagskraft.

I dag står forskere fra Danmark i spidsen for 768 projekter. Ser vi på koordinatorer, som står i spidsen for konsortier med flere deltagere fra ind- og udland, er tallet 147. Og det tal bør vi kunne øge.

At øge antallet af danske koordinatorer kræver et mere strategisk blik på mulighederne for forsknings- og innovationssamarbejder, en tidlig proaktiv tilgang samt et ønske om selv at sætte holdet og være pennefører på ansøgningen til Horizon 2020. Det er en fordel for Danmark, hvis flere tør gå efter denne hovedrolle på den europæiske scene. Flere koordinatorer vil nemlig have en positiv effekt på antallet af danske deltagere, idet danske koordinatorer ofte trækker andre danske partnere med. For nye og uerfarne partnere kan sparring med en erfaren dansk koordinator internt i konsortiet desuden være alfa og omega. Og er du blevet koordinator, rykker du også op i en liga, hvor du bliver mere attraktiv enten som koordinator eller partner i nye projekter.

“Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt, og med det følger international synlighed og gennemslagskraft.”

Overvejer du at blive en af Danmarks kommende koordinatorer? Så er der økonomisk støtte at hente hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Styrelsen udbyder nemlig to forskellige ordninger: EUopSTART og præevaluering. EUopSTART er en økonomisk håndsrækning på op til 75.000 kroner til forberedelse af en Horizon 2020-ansøgning, hvor du er koordinator. Via præevalueringsordningen kan du som koordinator få to eksterne evaluatorer til at give dit ansøgningsudkast et grundigt kvalitetstjek, før du sender den af sted til EU. Udgiften til evaluatorerne dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I 2019 er der afsat ca. 18 millioner kroner til de to ordninger.

Mød koordinatorer fra det offentlige og private her i magasinet og læs om deres erfaringer med denne hovedrolle. Du kan også blive klogere på emnet, når vi inviterer til koordinatordag den 10. september i København. Her sætter vi spot på hovedrollen i Horizon 2020-projekter – og du er meget velkommen.

God læselyst!

Cookies

Der er forskellige måder at organisere koordinatorrollen i et EU-finansieret forskningsprojekt på. En af dem er at dele rollen i en videnskabelig og administrativ del. For professor Pär I. Johansson og projektleder Rikke Bergmann på Rigshospitalet har det at dele rollen været en klar fordel, som viser sig i videnskabelige resultater, rapporter til tiden og et velfungerende konsortium.

De sidste fem år har Pär I. Johansson og Rikke Bergmann delt koordinatorrollen i forskningsprojektet TACTIC om blødningsforstyrrelser hos traumepatienter. Det har givet Pär I. Johansson den nødvendige tid til det videnskabelige arbejde i projektet, hvor han trygt har overladt de administrative processer og komplekse EU-regler til Rikke Bergmann.

Gør det, du er bedst til
Det kræver tid at sætte sig grundigt ind i regler og krav i forbindelse med et stort EU-finansieret projekt som TACTIC, forklarer Rikke Bergmann: ”Som administrativ koordinator har jeg kunnet fordybe mig i det juridiske og politiske omkring projektet og dyrket relevante administrative netværk. Jeg har været den med styr på deadlines, økonomi og rapporteringskrav og den, der har sikret, at konsortiet har leveret det, vi har lovet i kontrakten med Europa-Kommissionen. Jeg har også stået for kommunikationen med vores Project Officer i Europa-Kommissionen og konsortiet.”

“Fordelen er, at vi kan fokusere på det, vi er bedst til.”

Den arbejdsdeling har set med Pär I. Johanssons øjne også været en fordel: ”Som videnskabelig koordinator har jeg kunnet fokusere på de områder, som jeg er specialist i. På det felt giver min tid mest værdi. Jeg har kunnet bruge min knappe tid på det, jeg er allerbedst til: Det videnskabelige indhold, de store linjer og ledelsen af konsortiet.”

Pär I. Johansson og Rikke Bergmann er enige om, at deling af lederskabet i TACTIC har været en ubetinget fordel for dem begge. ”Fordelen er, at vi kan fokusere på det, vi er bedst til,” siger Rikke Bergmann. De fremhæver dog begge vigtigheden af, at de hele tiden koordinerer opgaverne med hinanden og følger med i alle aspekter af projektet undervejs. Ellers høster man ikke fordelene ved at dele rollen.

Administrator med forskning i blodet
Rikke Bergmann har en naturvidenskabelig baggrund, er tidligere forsker og har viden om kliniske forsøg, som var en vigtig del af TACTIC-projektet. Det har været en kæmpe fordel for hende og betydet, at hun som projektleder har haft tilstrækkelig føling med selve TACTIC-projektet. ”Jeg kunne forstå det meste af den videnskabelige del, selvom jeg ikke selv skulle udføre arbejdet. I forbindelse med diverse rapporter, som vi har afleveret til EU, har Pär for eksempel tjekket det videnskabelige indhold, mens jeg har haft styr på de formelle krav samt økonomi.”

Gensidig tillid er vigtigt
Men hvad er forudsætningen for, at delt lederskab er en succes. For både Pär I. Johansson og Rikke Bergmann er ekstraordinær tillid til hinanden den lim, der er binder de to adskilte roller og ansvarsområder sammen.

”Ja, det kræver tillid at dele koordinatorrollen. Man skal arbejde tæt sammen og loyalitet over for hinanden er vigtig. Begge skal kommunikere løbende og tale åbent om udfordringer undervejs. Og så skal man løfte i flok, når det er nødvendigt,” siger Rikke Bergmann.

At tillid er en forudsætning for, at delt lederskab fungerer i praksis, er Pär I. Johansson enig i og uddyber: ”Det kræver stor tillid til og inklusion af den anden part at dele koordinatorrollen. Man må være ærlig både ved ups and downs og håndtere en åben dialog. Det kræver en særlig mental rummelighed hos begge parter. Tillid er alfa og omega.”

“Tillid er alfa og omega.”

De vil begge anbefale andre at vælge delt koordinatorskab i et Horizon 2020-projekt. Dog understreger de begge, at man skal være opsat på at gøre det ordentligt og organisere makkerparret med omhu. ”Jeg vil bestemt anbefale andre at organisere sig på den måde. Men det kræver som sagt tillid og tæt og løbende dialog. Ellers fungerer det ikke,” forklarer Rikke Bergmann.

Pär I. Johansson påpeger herudover, at det er vigtigt, at man har evnen til at give de rigtige opgaver fra sig: ”Om jeg vil anbefale delt lederskab afhænger af personerne. Det kræver, at lederen har evnen til at uddelegere ordentligt. Uden evnen til at give helt slip på de delegerede opgaver, vil det ikke fungere.”

VIDSTE DU

img

Der er 786 koordinatorer i Danmark

Ud af 2.405 deltagere fra Danmark i Horizon 2020 er 786 koordinatorer. Det viser tal fra marts 2019. Tallet omfatter koordinatorer for projekter, hvor der kun er én enkelt partner som er koordinatoren selv, og samarbejdsprojekter, hvor der flere deltagere fra ind- og udland. I samarbejdsprojekter er antallet af danske koordinatorer 147. Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal.

 

img

Du kan få tjekket din Horizon 2020-ansøgning – helt gratis!

Vil du løfte kvaliteten af din ansøgning? Så få to eksterne evaluatorer til at give din ansøgning et grundigt kvalitetstjek. Tilbuddet om at få sit udkast til en Horizon 2020-ansøgning evalueret, gælder for alle danske koordinatorer. Du skal selv finde dine to evaluatorer, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler for deres indsats. Læs mere på ufm.dk/h2020/evaluering.

img

Du kan booste din ansøgning – 75.000 kr. til koordinatorer

Vil du sammensætte et konsortium, mødes med mulige partnere og være pennefører på en ansøgning til Horizon 2020? Så kan du som koordinator søge op til 75.000 kroner fra EUopSTART. Via ordningen dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse halvdelen af dine udgifter forbundet med at forberede selve ansøgningen til Horizon 2020. Næste frist: den 30. september 2019 kl. 12. Læs mere på ufm.dk/euopstart.

img

Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt

Som koordinator er det typisk dig, der er pennefører på ansøgningen, sammensætter konsortiet, leder projektet og er bindeled mellem projektet og Europa-Kommissionen.

Professorens tre fif om at dele koordinatorrolen

1

Rekruttér i god tid den administrative koordinator – enten fra egen organisation eller udefra. Gør det før projektstart.

2

Investér i at opbygge et godt tillidsforhold – man må give af sig selv for at opbygge et effektivt ledelsesteam.

3

Vær pragmatisk. Gå ikke kun efter at opnå optimale løsninger for dig som koordinator – gå efter løsninger, der understøtter projektets formål. Herunder gælder, at opgaver kan løses på mange måder. Udvis respekt for dette.

Projektlederens tre fif om at dele koordinatorrollen

1

Kommunikér tæt og løbende og afstem jævnligt jeres forventninger.

2

Hav en tydelig ansvarsfordeling.

3

Vær åben, fleksibel og udvis tillid til hinanden.

Cookies

Der er mere hjælp at hente for håbefulde koordinatoraspiranter nu end tidligere på universiteterne. Det oplever Cathrine Hasse, der er koordinator på et Horizon 2020-projekt og har koordineret et projekt under EU’s sjette rammeprogram.

Cathrine Hasse var fra starten nødt til at trække en stor del af læsset selv, når det kom til at få et EU-projekt op at køre. I 2004, hvor hun søgte midler under EU’s sjette rammeprogram for forskning, havde universiteterne nemlig ikke lige så stort fokus på mulighederne for EU-midler til forskningsprojekter, som de har nu.

”I det første projekt havde vi stor frihed i projektet, da universiteterne nærmest ikke var inde i, hvad vi lavede. Og forhandlingerne var primært med EU,” siger Cathrine Hasse, der er professor i kulturantropologi og læring ved Aarhus Universitet (AU).

Men den store frihed krævede også et stort researcharbejde for at finde ud af, hvordan hun skulle få sit projekt i gang og få ansøgt om midler. I dag oplever hun, at Aarhus Universitet er langt mere behjælpelige i processen.

”Nu har jeg på AU haft gode muligheder for at få en AC-medarbejder, som har hjulpet med det administrative og har kendt projektet. Det betyder alverden. Og gode studentermedhjælpere har også gjort virkelig meget for projekterne,” siger hun.

Større frihed til at koordinere
Cathrine Hasse oplever, at EU’s rammeprogram i større grad støtter den frie forskning. Ifølge hende er det også synligt i det større antal bevillinger, der går til fri forskning gennem Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

“Jeg har ikke oplevet EU som meget bureaukratisk overhovedet.”

Når den frie forskning finansieres, så er der naturligt en større accept fra EU’s side af, at resultater kan blive anderledes end først planlagt. Dette skaber friere rammer, og Cathrine Hasse ser da heller ikke noget belæg for, at EU-bureaukrati skulle være til hinder for at blive koordinator i et Horizon 2020-projekt.

”Jeg har ikke oplevet EU som meget bureaukratisk overhovedet. De har nogle regler, man skal sætte sig ind i, og det bliver jo nemmere som erfaren koordinator. Men det er min fornemmelse, at det er projektet, der kommer i første række, og de er ganske fleksible i EU, hvis de ser, at det fører til noget positivt,” siger Cathrine Hasse.

Hun ser det derfor som den rigtige vej for EU at gøre rammeprogrammerne mere frie, så projekterne udspringer af forskernes egen kreativitet. Det, håber hun, vil kendetegne det kommende rammeprogram Horizon Europe, så det også kan blive nemmere at søge og koordinere bevillinger til projekter inden for humaniora.

REELER
15
Mio. kr.
3
Års varighed
4
Partnere

Det tværdisciplinære projekt REELER undersøger forholdet mellem mennesker og robotter på arbejdspladser. Læs mere: reeler.eu

VIDSTE DU

img

Der er 786 koordinatorer i Danmark

Ud af 2.405 deltagere fra Danmark i Horizon 2020 er 786 koordinatorer. Det viser tal fra marts 2019. Tallet omfatter koordinatorer for projekter, hvor der kun er én enkelt partner som er koordinatoren selv, og samarbejdsprojekter, hvor der flere deltagere fra ind- og udland. I samarbejdsprojekter er antallet af danske koordinatorer 147. Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal.

 

img

Du kan få tjekket din Horizon 2020-ansøgning – helt gratis!

Vil du løfte kvaliteten af din ansøgning? Så få to eksterne evaluatorer til at give din ansøgning et grundigt kvalitetstjek. Tilbuddet om at få sit udkast til en Horizon 2020-ansøgning evalueret, gælder for alle danske koordinatorer. Du skal selv finde dine to evaluatorer, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler for deres indsats. Læs mere på ufm.dk/h2020/evaluering.

img

Du kan booste din ansøgning – 75.000 kr. til koordinatorer

Vil du sammensætte et konsortium, mødes med mulige partnere og være pennefører på en ansøgning til Horizon 2020? Så kan du som koordinator søge op til 75.000 kroner fra EUopSTART. Via ordningen dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse halvdelen af dine udgifter forbundet med at forberede selve ansøgningen til Horizon 2020. Næste frist: den 30. september 2019 kl. 12. Læs mere på ufm.dk/euopstart.

img

Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt

Som koordinator er det typisk dig, der er pennefører på ansøgningen, sammensætter konsortiet, leder projektet og er bindeled mellem projektet og Europa-Kommissionen.

Cookies

  1. Farshad Moradi: Søg EUopstart. Det gjorde jeg med begge mine projekter, og det hjalp meget til at komme i gang.
  2. Niels Henrik Pontoppidan: Du skal prioritere midler til projektledelse meget højt og sikkert allokere en del overheads til denne opgave. Det giver mulighed for at ansætte en projektleder på fuld tid og den nødvendige interne support og sparring.
  3. Aleksander Krag: Arranger et face to face-møde med dine partnere tidligt i ansøgningsprocessen, så I er enige om indholdet i ansøgningen. For det I skriver i ansøgningen, er også det I kommer til at lave.
  4. Ernst Jan de Place Hansen: Få en person eller et kontor til at tage styringen på den administrative del af koordinatorrollen.
  5. Berit Lilienthal Heitmann: Overvej at søge partnerskaber med store internationale organisationer. Det giver et stort netværk og nemmere adgang til at kommunikere projektet ud.
  6. Pär I. Johansson: Vær pragmatisk. Gå ikke kun efter at opnå optimale løsninger for dig som koordinator – gå efter løsninger, der understøtter projektets formål. Husk at opgaver kan løses på mange måder. Udvis respekt for dette.
  7. Rikke Bergman: Hav en tydelig ansvarsfordeling i projektet.
  8. Cathrine Hasse: Gode studentermedhjælpere gør virkelig meget godt for et projekt.

 

 

 

Cookies

I en alder af 40 år er Farshad Moradi koordinator på ét Horizon 2020-projekt, ledende forsker på et andet, som han selv er idémand bag, og i gang med ansøgninger til to nye projekter. Selv er han ikke i tvivl om, at hans unge alder har været en fordel.

”Forskningsmiljøet kan være ret konkurrencebetonet, og hvis du venter, kan du risikere at miste momentum. Her kan du som yngre forsker have mere tid og overskud til at starte dit eget nye projekt, end de mere etablerede forskere ofte har,” siger lektor Farshad Moradi, der forsker i elektroteknologi.

Dette overskud viste Farshad helt fra starten, da han i 2011 kom til Danmark. Han var netop blevet ansat som adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, da han i en alder af 33 år gik i gang med at planlægge sit første projekt, SPICE. Ikke at det var let: ”Jeg var ny i Danmark og kendte næsten ingen, så jeg startede med at kontakte mere end 200 forskere for at høre, om de vil være partnere i projektet. Men folk var afvisende,” fortæller Farshad Moradi. Så begyndte han at sparre med kollegaen Martijn Heck fra Aarhus Universitet, og sammen fik de udfærdiget ansøgninger til opslag både herhjemme og i EU. Først fik de en EUopSTART-bevilling, og derefter fik de med succes søgt inden for Future Emerging Technologies-programmet (FET).

Vil have kontrol over projektet
Martijn Heck var leder på ansøgningen til FET og blev derfor koordinator på SPICE, mens Farshad selv blev partner på projektet. Han ville dog også prøve kræfter med koordinatorrollen. Så han gik med det samme i gang med at føre sin idé til projektet STARDUST ud i livet. Et projekt, som han selv ville tage hele styringen med.

“STARDUST var min idé fra starten. Derfor ville jeg have kontrol over projektet. Og det er ikke svært at skrive en ansøgning, hvis idéen er god.”

”STARDUST var min idé fra starten. Derfor ville jeg have kontrol over projektet. Og det er ikke svært at skrive en ansøgning, hvis idéen er god. Her havde jeg også fået god erfaring med at samle et konsortium i SPICE, så jeg vidste, hvordan det skulle gøres i STARDUST.”

Gå efter de store kanoner
At samle et konsortium med garvede forskere kan synes som en uoverkommelig opgave for yngre forskere uden et langt CV. Det skræmte dog ikke Farshad Moradi, som gik direkte efter de store kanoner.

”Til STARDUST ville jeg have de bedste inden for optogenetik. En af dem var Peter Hegemann fra Humboldt Universitetet i Berlin. Så jeg ringede simpelthen bare til ham for at spørge, om han var interesseret – og det var han heldigvis.”

Men hvordan er det så for en yngre forsker at skulle bestemme over velrenommerede forskere som Peter Hegemann? ”Så længe du bliver ved med at tro på din idé og er engageret i projektet, så skal de nok lytte efter og begynde at stole på dig. Især hvis du styrer projektet med respekt for dem og deres forskning.”

STARDUST
28
Mio. kr.
4
Års varighed
9
Partnere

STARDUST skal forbedre behandling af hjernesygdomme ved hjælp af mikrorobotter, der kan lokalisere små sygdomsramte neuroner i hjernen. Læs mere: project-stardust.eu

VIDSTE DU

img

Der er 786 koordinatorer i Danmark

Ud af 2.405 deltagere fra Danmark i Horizon 2020 er 786 koordinatorer. Det viser tal fra marts 2019. Tallet omfatter koordinatorer for projekter, hvor der kun er én enkelt partner som er koordinatoren selv, og samarbejdsprojekter, hvor der flere deltagere fra ind- og udland. I samarbejdsprojekter er antallet af danske koordinatorer 147. Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal.

 

img

Du kan få tjekket din Horizon 2020-ansøgning – helt gratis!

Vil du løfte kvaliteten af din ansøgning? Så få to eksterne evaluatorer til at give din ansøgning et grundigt kvalitetstjek. Tilbuddet om at få sit udkast til en Horizon 2020-ansøgning evalueret, gælder for alle danske koordinatorer. Du skal selv finde dine to evaluatorer, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler for deres indsats. Læs mere på ufm.dk/h2020/evaluering.

img

Du kan booste din ansøgning – 75.000 kr. til koordinatorer

Vil du sammensætte et konsortium, mødes med mulige partnere og være pennefører på en ansøgning til Horizon 2020? Så kan du som koordinator søge op til 75.000 kroner fra EUopSTART. Via ordningen dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse halvdelen af dine udgifter forbundet med at forberede selve ansøgningen til Horizon 2020. Næste frist: den 30. september 2019 kl. 12. Læs mere på ufm.dk/euopstart.

img

Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt

Som koordinator er det typisk dig, der er pennefører på ansøgningen, sammensætter konsortiet, leder projektet og er bindeled mellem projektet og Europa-Kommissionen.

Cookies

Det kan kræve blod, sved og tårer at opnå et Horizon 2020-projekt. Men når ansøgningen er imødekommet, og rollen som koordinator i et Horizon 2020-projekt er i hus, så kan du se frem til at være et eftertragtet navn og få et langt større netværk i den internationale forskerverden.

Aleksander Krag, Ernst Jan de Place Hansen og Berit Lilienthal Heitmann er alle tre indehavere af en koordinatorrolle i et Horizon 2020-projekt. De har alle kunnet mærke, hvad det kræver at være lederen og primus motor i et internationalt forskningssamarbejde, som et Horizon 2020-projekt er.

Money talks
De eftertragtede millioner, der blandt andet følger med, er noget, der vækker opsigt i forskerverdenen. ”Alle ved, at det er svært at opnå midler fra Horizon 2020, så rygtet løber hurtigt i de videnskabelige kredse, når man har opnået en bevilling,” siger Aleksander Krag, der er professor på Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

Han er koordinator i projektet GALAXY, som med 47,25 millioner kroner fra EU i ryggen forsøger at skabe mere viden om alkoholrelaterede sygdomme ved hjælp af studier om samspillet mellem leveren og tarmbakterier.

”Beløbene er så store i de her projekter, og med de penge kan man en masse. Det gør, at andre får øjnene op for dig og dine evner som forsker. Så derfor bliver du selvfølgelig også attraktiv for andre,” siger Aleksander Krag.

 

“Det gør, at andre får øjnene op for dig og dine evner som forsker. Så derfor bliver du selvfølgelig også attraktiv for andre”
GALAXY
47
Mio. kr.
6
Års varighed
9
Partnere

GALAXY omhandler forskning i alkoholrelaterede leversygdomme. Læs mere på www.sdu.dk/en/forskning/galaxy.

HR line

Invitationer står i kø
Da GALAXY havde været i gang i ganske kort tid, blev Aleksander Krag inviteret til at holde oplæg på en leverkonference med over 10.000 deltagere. Og netop flere invitationer til konferencer, seminarer og andre projekter er noget, alle tre koordinatorer har oplevet efter at være gået ind i koordinatorrollen.

Ernst de Place Hansen, der er seniorforsker på Aalborg Universitet, står i spidsen for Horizon 2020-projektet RIBuild, som fokuserer på energibesparelse ved at forske i isolering af gamle, historiske bygninger. Han er ikke i tvivl om, at det er koordinatorrollen i projektet, som har kastet invitationerne af sig, da folk er meget interesserede i den erfaring, han har opnået som koordinator.

”Jeg er jo den, der har koordinatorrollen og forhåbentlig også har demonstreret nogle evner i den retning. Når andre forskere og institutioner har hørt om projektet, så har koordinatorrollen været en slags indgangsbillet til seminarer og konferencer, hvor jeg er blevet spurgt, om jeg vil give mit besyv med eller dedikere lidt tid til at fortælle om mit projekt,” siger Ernst Jan de Place Hansen.

Adgang til nye projekter
Ernst Jan de Place Hansen fortæller videre, at hvis man har mod på at være med i et nyt projekt samtidigt med eller efter ens eget projekt, så giver koordinatorrollen rig mulighed for dette.

”Jeg er blevet spurgt, om jeg vil være med og bidrage med den indsigt, som jeg har fået fra RIBuild-projektet, i nye projekter. Enten som partner eller ved at være en del af et advisory board, hvor jeg altså vil være en af dem, der sidder og kommer med de gode ideer,” siger Ernst Jan de Place Hansen.

 

RIBuild
37,5
Mio. kr.
5
Års varighed
10
Partnere

RIBuild omhandler forskning i efterisolering af ældre bygninger indvendigt. Læs mere på www.ribuild.eu.

HR Line

Værdifuldt netværk
Ud over den store synlighed og til tider berømmelse i forskerverdenen, så giver koordinatorrollen i et internationalt projekt en naturlig udvidelse af dit professionelle netværk. Berit Lilienthal Heitmann, der er professor ved Københavns Universitet og forskningschef på Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital, har oplevet, hvordan rollen som koordinator i et Horizon 2020-projekt har givet hende nye samarbejdspartnere, som hun og hendes forskning kan nyde godt af.

Hendes projekt NoHoW undersøger og udvikler IT-applikationer, som hjælper med at fastholde vægttab. Til det havde hun sammen med en kollega oprindeligt samlet 20 personer til et konsortium. Men en ændring af det opslag, som projektet henvendte sig til, gjorde, at de måtte finde nye partnere og udskifte gamle. Det endte med at styrke hendes eget netværk.

”Jeg har stort set aldrig været i et konsortium, som fungerer så godt som det her. Det kan jo være held, at vi arbejder så godt sammen. Men jeg synes bestemt, at det er blevet til meget mere, end jeg kunne forestille mig, og nogle af os har også søgt sammen igen,” siger Berit Lilienthal Heitmann.

NoHoW
37,5
Mio. kr.
5
Års varighed
10
Partnere

NoHoW omhandler forskning i fastholdelse af vægttab ved hjælp af IT-værktøjer. Læs mere på www.nohow.eu.

VIDSTE DU

img

Der er 786 koordinatorer i Danmark

Ud af 2.405 deltagere fra Danmark i Horizon 2020 er 786 koordinatorer. Det viser tal fra marts 2019. Tallet omfatter koordinatorer for projekter, hvor der kun er én enkelt partner som er koordinatoren selv, og samarbejdsprojekter, hvor der flere deltagere fra ind- og udland. I samarbejdsprojekter er antallet af danske koordinatorer 147. Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal.

 

img

Du kan få tjekket din Horizon 2020-ansøgning – helt gratis!

Vil du løfte kvaliteten af din ansøgning? Så få to eksterne evaluatorer til at give din ansøgning et grundigt kvalitetstjek. Tilbuddet om at få sit udkast til en Horizon 2020-ansøgning evalueret, gælder for alle danske koordinatorer. Du skal selv finde dine to evaluatorer, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler for deres indsats. Læs mere på ufm.dk/h2020/evaluering.

img

Du kan booste din ansøgning – 75.000 kr. til koordinatorer

Vil du sammensætte et konsortium, mødes med mulige partnere og være pennefører på en ansøgning til Horizon 2020? Så kan du som koordinator søge op til 75.000 kroner fra EUopSTART. Via ordningen dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse halvdelen af dine udgifter forbundet med at forberede selve ansøgningen til Horizon 2020. Næste frist: den 30. september 2019 kl. 12. Læs mere på ufm.dk/euopstart.

img

Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt

Som koordinator er det typisk dig, der er pennefører på ansøgningen, sammensætter konsortiet, leder projektet og er bindeled mellem projektet og Europa-Kommissionen.

Cookies

En koordinator skal holde fast i mange tråde i et Horizon 2020-projekt. En af de vigtige tråde er at udarbejde afrapporteringerne om projektet til EU’s Project Officer, som også hjælper til med, at projektet følger den plan, der er lagt.

En Project Officer (PO) er en administrator, der er ansat af EU, som holder hånd i hanke med milepæle, leverancer og resultater. Det er den person i EU, der er tilknyttet det enkelte projekt, og som koordinatoren derfor rapporterer til og kommunikerer med.

Der vil også være tilknyttet en financial officer, som kigger projektets regnskaber efter, men det er PO, koordinatoren har mest kontakt med. Oftest vil PO være fagligt funderet og vil via sin faglige ekspertise understøtte, at projektet har den rette forskningsmæssige højde.

 

“En af de vigtigste opgaver som Project Officer er kommunikation om projektet – især med koordinator. ”

Skriv med, ring til og mød PO
Hvordan kan man så være i kontakt med sin PO? Det er forskelligt, hvordan en PO ønsker at kommunikere med koordinator. Men tag snakken i begyndelsen af projektet. Det kan være via mail, telefon, ansigt til ansigt eller jævnlige telekonferencer. Behovet kan også ændre sig undervejs.

Officielt henvender koordinatoren sig til projektets PO via det såkaldte ”Communications Centre” på EU’s ansøgnings- og projektportal - Funding & Tenders portalen. Her er også en ”Request Amendment” knap, hvis man har brug for at bede om en ændring i tilskudsaftalen. Dette er koordinatorens formelle kommunikationsvej og -kanal med sin PO.

Men det er vigtigt at huske, at bag den elektroniske brugerflade sidder et menneske, hvis målsætning er, at projektet lykkes. Og som flere af koordinatorerne i dette EUindblik har erfaret, er det en rigtig god idé at have en løbende uformel dialog med sin PO. Og netop dialog værdsætter PO højt:

”En af de vigtigste opgaver som Project Officer er kommunikation om projektet – især med koordinator. Der er udviklet mange redskaber til at understøtte monitorering og ledelse af projektet, men effektiv kommunikation er nøglen til et succesfuldt projekt,” fortæller Katerina Malakoudi, Project Officer, Europa-Kommissionen.

Hold PO orienteret
Det er ikke altid, at det er muligt at gennemføre projekter helt som planlagt, og for at imødekomme dette er muligheden for ændringer også skrevet ind i tilskudsaftalen. Derfor er det en rigtig god idé at orientere PO tidligt, hvis der er noget, som ikke går efter planen. Så kan PO være med i dialogen om, hvilken vej projektet skal gå for at få størst mulig succes.

På denne måde føler PO sig også forsikret om, at projektets deltagere forholder sig konstruktivt til ændringer og justerer planen med rettidig omhu. Det kan nogle gange være, at der er en nemmere administrativ løsning på en udfordring end forudset. Dette kan PO hjælpe med at afklare, så brug PO konstruktivt ved udfordringer.

Hjælpende hænder i Danmark

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Rådgiver om Horizon 2020 fra ansøgning over gennemførelse til projektafslutning. Kontakt os via eurocenter@ufm.dk eller find rådgiver på ufm.dk/h2020/vejledning.

Universiteternes og organisationernes EU-rådgivning

Universiteterne og mange større organisationer har egne EU-rådgivere eller -kontorer, som yder support og sparring om Horizon 2020. Undersøg mulighederne og brug dem i processen.

EU-DK Support

Herudover tilbyder en række offentlige organisationer gratis rådgivning om bl.a. Horizon 2020. Find din lokale rådgiver på eusupport.dk.

Cookies

Sådan lyder opfordringen fra Niels Henrik Pontoppidan, der er forskningsmanager i Oticons forskningscenter, Eriksholm. Han har stævnet ud som både matros og kaptajn i EU-projekter. Og han er ikke i tvivl om, hvilken rolle der er mest værdifuld.

Niels Henrik Pontoppidan er i dag koordinator for EVOTION-projektet, og det er ikke en tilfældighed, at det internationale samarbejde styres fra Oticon i Snekkersten. For år tilbage var han som ph.d.-studerende på DTU partner i et projekt om overvågning af store skibsmotorer med MAN B&W som koordinator. Og netop erfaringerne med partnerrollen, sparring med den danske koordinator og en større fortrolighed med EU-begreber var et plus, da Niels med ledelsens fulde opbakning tog initiativ til EVOTION og sammensatte en stærk besætning.

Større indflydelse og synlighed
En af de helt store forskelle mellem partner- og koordinatorrollen er, i forskningsmanagerens optik, større indflydelse og synlighed: ”Som koordinator står jeg i dag på en helt anden platform. Jeg er i langt større grad med til at sætte rammen for forskningen og dreje projektet i retninger, som er relevant for Oticon. Det er derfor en helt anden type indflydelse, som jeg har i dag. Som partner kunne jeg ikke forme projektet. Det kan jeg som koordinator”.

 

“Som partner kunne jeg ikke forme projektet. Det kan jeg som koordinator.”

Som koordinator er Niels Henrik Pontoppidan også bindeleddet mellem projektet og Europa-Kommissionens Project Officer: ”Det er mig, der taler med vores Project Officer i Bruxelles om projektet og de udfordringer, der opstår undervejs. Jeg har fokuseret på at skabe en fortrolig relation og en win-win situation med vores Project Officer, som også har en interesse i, at projektet bliver en succes”.

Eriksholm oplever en øget interesse fra udlandet, fordi EVOTION er et af de største projekter med fokus på indsamling af brugerdata fra høreapparatbrugere over længere tid og i flere lande. ”Jeg får mere taletid på internationale konferencer om høreforskning. Projektet giver en enorm eksponering af vores virksomhed,” siger Niels Henrik Pontoppidan.

En investering i fremtiden
Fra starten oplevede Niels Henrik Pontoppidan opbakning fra egen leder i forhold til at satse på koordinatorrollen, og den tillid har han i dag omsat til værdifuld viden og foreløbig ca. 38 millioner kroner fra Horizon 2020. ”Som koordinator har jeg i dag dybdegående viden om, hvordan man bedst skaber konsortier og leder store samarbejder, og det hjælper med at opbygge kapacitet i egen organisation. På den lange bane er Oticon interesseret i at bruge eksterne midler fra EU til at styrke vores egen forskningskapacitet. Den erfaring får du ikke på samme måde som partner, hvor du får færre opgaver og færre midler i projektet,” slutter Niels Henrik Pontoppidan.

EVOTION
38
Mio. kr.
5
Års varighed
13
Partnere

EVOTION indsamler og analyserer data fra mange brugere af høreapparater med henblik på at skabe en platform, hvor beslutningstagere analyserer sundhedsdata og politikker for behandlinger. Læs mere: h2020evotion.eu

VIDSTE DU

img

Der er 786 koordinatorer i Danmark

Ud af 2.405 deltagere fra Danmark i Horizon 2020 er 786 koordinatorer. Det viser tal fra marts 2019. Tallet omfatter koordinatorer for projekter, hvor der kun er én enkelt partner som er koordinatoren selv, og samarbejdsprojekter, hvor der flere deltagere fra ind- og udland. I samarbejdsprojekter er antallet af danske koordinatorer 147. Se flere tal på ufm.dk/h2020/tal.

 

img

Du kan få tjekket din Horizon 2020-ansøgning – helt gratis!

Vil du løfte kvaliteten af din ansøgning? Så få to eksterne evaluatorer til at give din ansøgning et grundigt kvalitetstjek. Tilbuddet om at få sit udkast til en Horizon 2020-ansøgning evalueret, gælder for alle danske koordinatorer. Du skal selv finde dine to evaluatorer, men Styrelsen for Forskning og Uddannelse betaler for deres indsats. Læs mere på ufm.dk/h2020/evaluering.

img

Du kan booste din ansøgning – 75.000 kr. til koordinatorer

Vil du sammensætte et konsortium, mødes med mulige partnere og være pennefører på en ansøgning til Horizon 2020? Så kan du som koordinator søge op til 75.000 kroner fra EUopSTART. Via ordningen dækker Styrelsen for Forskning og Uddannelse halvdelen af dine udgifter forbundet med at forberede selve ansøgningen til Horizon 2020. Næste frist: den 30. september 2019 kl. 12. Læs mere på ufm.dk/euopstart.

img

Koordinatoren er den mest centrale person i et Horizon 2020-projekt

Som koordinator er det typisk dig, der er pennefører på ansøgningen, sammensætter konsortiet, leder projektet og er bindeled mellem projektet og Europa-Kommissionen.